Perel
Keelevalik
Perel
Perel
Perel
Perel
Perel
Perel
Perel
Perel
Perel
Perel
 
Perel

Perel
Perel Eesti AS
Perel
Perel
Perel Group OY
Perel
Perel
Andmekaitsetegevuse kirjeldus

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

 

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Isikuandmete seaduse (523/99) §-dele 10 ja 24 ning ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) vastav andmekaitsetegevuse kirjeldus.

Vastutav töötleja: Perel Eesti AS, registrikood 10261492
Vastutava töötleja kontaktandmed: Perel Eesti AS Mustamäe tee 62 12916 Tallinn, tel +372 6998840 info@perel.ee
Kontaktisik isikuandmeid puudutavates küsimustes: Urmas Kulm, Perel Eesti AS Mustamäe tee 62 12916 Tallinn, tel +372 6998844 urmas.kulm@perel.ee
Registri nimi: Perel Eesti AS kliendiregister.

Isikuandmete töötlemise eesmärk
Isikuandmeid võib töödelda järgmistel eesmärkidel:
• kliendisuhete korraldamine,
• teenuste osutamine,
• kliendikontaktide registreerimine,
• klienditeeninduse ja äritegevuse arendamine, statistiliste andmete kogumine ja analüüs,
• turundus ja reklaam,
• muul samalaadsel kasutusotstarbel. Klientide andmeid võib kasutada ka turu- või kliendirahulolu uuringuteks ning klientidega suhtlemiseks.

Registri andmed
Kogume oma süsteemides järgmisi andmeid:
• seadusjärgne statistika klientide, müügi ja toodete kohta;
• kontaktisikute nimed, ametikirjeldused, kontaktandmed (nt aadressid, telefoninumbrid, meiliaadressid, faksinumbrid);
• äritegevusega seonduva suhtluse ja ärisuhete andmed;
• teave kliendi organisatsiooni kohta, pakkumised, huvipakkuvad tooted, projektide ajagraafikud, teostatud projektid, projektidega seotud dokumendid;
• turundusload ja -keelud ning turunduse suunamisega seotud andmed;
• teenuse kasutamise kohta kogutud teave, nt seadmeid puudutavad andmed, IP-aadressid, operatsioonisüsteem ja internetiteenuse küpsised.

Tavapärased teabeallikad
Teabeallikateks on kliendilt endalt internetiteenuse kaudu, telefonitsi, posti teel, meilitsi või muul samalaadsel moel ning vastutava töötleja süsteemidest teenuste kasutajaks registreerimisel ning kasutamise käigus küpsiste ja muude vastavate tehnoloogiate abil kogutavad andmed. Isikuandmeid võidakse koguda ja uuendada ka kolmandate poolte aadressiinfo süsteemidest, krediidiandmete registrist, vastutava töötleja koostööpartneritelt ning avalikest meediakanalitest.

Andmete edastamine
Volitatud töötleja võib edastada andmeid kehtivate õigusaktide lubatud ja kohustavas ulatuses vastutava töötleja koostööpartneri süsteemi näiteks turundusega seotud eesmärkidel, kui andmekaitsesubjekt ei ole sellist oma andmete edastamist keelanud. Me ei müü registris olevaid isikuandmeid kolmandatele pooltele.
Andmete edastamine väljapoole ELi ja EMP riike Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i või Euroopa Majanduspiirkonda.

Registri kaitsmise põhimõtted
Kliendiregistri kasutusõigus on vaid neil kontserni Perel Group teenistuses olevatel ja muudel eraldi määratud isikutel, kes vajavad andmeid oma tööülesannete täitmisel. Kõnealustel isikutel on kasutada personaalsed kasutajatunnused ja salasõnad. Andmed kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, salasõnade ja muude tehniliste vahenditega. Andmebaasid ja nende varukoopiad asuvad lukustatud ruumides ning andmetele pääsevad ligi vaid eespool nimetatud isikud.

Andmekaitsesubjekti õigused
Andmekaitsesubjektil on alljärgnevalt nimetatud õigused, mille kasutamist puudutavad avaldused tuleb esitada aadressil:
Urmas Kulm Perel Eesti AS Mustamäe tee 62, 12916 Tallinn tel +372 6998844 urmas.kulm@perel.ee

Õigus andmeid kontrollida
Kliendil on õigus kontrollida teda puudutavaid andmeid.
Õigus andmeid parandada
Andmekaitsesubjekt võib nõuda teda puudutavate valede või puudulike andmete parandamist.
Õigus nõuda andmete kustutamist
Andmekaitsesubjektil on õigus nõuda teda puudutavate andmete kustutamist. Käsitleme teie esitatud nõuet ja pärast seda kas kustutame andmed või teatame mõjuvast põhjusest, miks andmeid kustutada ei saa.
Õigus mitte lubada andmete töötlemist
Andmekaitsesubjektil on õigus mitte lubada andmete töötlemist.
Otseturunduse keelamine
Andmekaitsesubjektil on õigus keelata enda andmete kasutamine otseturunduse eesmärkidel.
Edasikaebamisõigus
Andmekaitsesubjektil on õigus esitada tehtud otsuste kohta kaebusi andmekaitsevolinikule.

Andmekaitsevoliniku kontaktandmed:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Perel
Vaata asukohta Mustamäe tee 62 12916, Tallinn | Telefon + 372 6998840 Faks + 372 6998841 | info@perel.ee
Perel